27.07.2023

Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ORLEN VC Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000886104, NIP: 5252853644, REGON: 388334499, o kapitale zakładowym w wysokości 301.500 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą PGNiG Ventures Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marcina Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490154, NIP: 5272707093, REGON: 147027404, o kapitale zakładowym w wysokości 43.540.000 zł („Spółka Przejmowana”), Zarządy obu spółek działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („KSH”) w dniu 27 lipca 2023 r. uzgodniły i podpisały plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 KSH, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że stosownie do art. 500 § 2 i 21 ksh, Plan Połączenia zostaje udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu.

Dokumenty do pobrania: